برای پرداخت هزینه مربوط به زاب و ارزیابی مدرک تحصیلی در کشور آلمان میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید:

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

ایمیل خود را وارد کنید.

شماره موبایل خود را به فرمت 09123456789 وارد کنید.

نام صاحب حسابی که این هزینه باید به آن واریز شود.

شماره ایبان حسابی که این هزینه باید به آن واریز شود.

باید به فرمت 2019/12345 باشد.

در صورتی که توضیحات اضافه ای برای ما دارید.

صورت حساب
نرخ یورو 0 تومان پرداخت هزینه 200 یورو مجموع قیمت سفارش 0 تومان کارمزد 0 تومان
مبلغ نهایی 0 تومان
با پرداخت هزینه شما تایید میکنید که قوانین و مقررات را خوانده و پذیرفته اید.